اثرات سویا بر پیشگیری از استئوپروز در زنان یائسه

یافته های حاصل از یک مطالعه نشان داد که مصرف فرآورده های سویا و نیز حاوی ایزوفلاون ها نقش بسیار مؤثری در پیشگیری از ضعف استخوانی و نیز استئوپروز در زنان یائسه دارد. این یافته ها در همایش سالانه انجمن غدد درون ریز ادینبرگ ارایه شد. استئوپروز یک بیماری رایج است که در آن به دلیل کاهش تراکم بافتی، استخوان ها شکننده و ضعیف می شوند. شیوع این بیماری در زنان پس از یائسگی به دلیل عدم ترشح هورمون استروژن بسیار زیاد است. این بیماری موجب بروز سالیانه 9 میلیون شکستگی در جهان می شود. سویا حاوی مواد شیمیایی شناخته شده ای مثل ایزوفلاون ها می باشد که ساختاری شبیه به استروژن دارد، بنابراین به لحاظ نظری و از طریق اِعمال نقش هورمون جنسی استروژن می تواند مانع از بروز استئوپروز در زنان یائسه شود. در این مطالعه محققین حدود 2000 زن یائسه را در دو گروه  مکمل یاری سویا و 66 میلی گرم ایزوفلاون و مکمل یاری سویا به تنهایی به مدت 6 ماه ارزیابی کردند.  محققین تغییراتی را در فعالیت استخوانی به واسطه سنجش برخی پروتئین ها مشاهده کردند. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل داده های حاصل از مطالعه نشان داد که سرعت کاهش تراکم استخوانی و پیشرفت استئوپروز زنان در گروه مکمل یاری سویا با ایزوفلاون به طور معناداری کم تر از گروه مکمل یاری سویا به تنهایی بود. علاوه بر این، محققین دریافتند که خطر بیماری قلبی و عروقی در زنان گروه مکمل یاری سویا با ایزوفلاون کمتر از گروه مکمل یاری سویا بود.

منبع:


The above post is reprinted from materials provided by Society for Endocrinology
 

نظرات بسته شده است.