آیا چاقی حس چشایی را تغییر می دهد؟

بر اساس نتایج مطالعه ای نشان داده شد که چاقی ممکن است سازو کار و روش درک حس چشایی را تغییر دهد. محققین در توجیه این اثر گزارش کردند که: چاقی نحوه واکنش زبان با انواع مختلف غذاها را تغییر می دهد. در ماه گذشته، نتایج یک مطالعه نشان داد که اضافه وزن توانایی درک مزه شیرینی را در موش ها کاهش می دهد. در مقایسه با موش هایی که وزن طبیعی داشتند، تعداد سلول های مسئول درک مزه شیرین در موش هایی که دارای اضافه وزن بودند، کاهش یافته بود. مدارک موجود در این زمینه نشان می دهند که چاقی می تواند ارتباط با غذا را تغییر دهد. به بیان نویسنده مسئول این مقاله؛ "چاقی می تواند موجب بروز تغییراتی در مغز و هم چنین اعصابی که سیستم چشایی محیطی را کنترل می کنند، شود. با وجود این، مطالعات موجود در این زمینه تا به حال روی تغییرات سلول های چشایی زبان در اثر چاقی و افزایش وزن تمرکز نکرده اند، و همین موضوع وجه تمایز این مطالعه با سایر مطالعات موجود در این زمینه است." در این مطالعه نشان داده شد که سلول های گیرنده ای درگیر در اولین مرحله  درک مزه می توانند تحت تأثیر چاقی قرار گیرند. سلول های گیرنده مزه شیرین در موش های چاق کمتر بود و این تغییر موجب شده بود تا به مزه شیرین به خوبی پاسخ ندهند. درک مزه یکی از مهم ترین سازوکار ها در کنترل اشتها است. با وجود این، محققین هنوز نتوانستند به این پرسش پاسخ دهند که، چگونه تغییر در درک مزه شیرین می تواند موجب افزایش وزن شود؟ مطالعات گذشته پیشنهاد می کنند که عدم درک مزه شیرین در افراد چاق موجب میل بیشتر به شیرینی خوردن در آن ها و در مقایسه با افراد با وزن طبیعی می شود.

نظرات بسته شده است.