آیا مکمل های کادمیوم مقادیر قند خون را کاهش می دهند؟

 

کادمیوم یک ماده معدنی است که برای سلامتی مفید است و به طور طبیعی در رژیم غذایی یافت می شود. شیوع دیابت نوع 2 رو افزایش است، و مکمل یاری کادمیوم به عنوان یک راهبرد برای کاهش قند خون ناشتا مورد توجه قرار دارد.  در حدود سه دهه است که اثرات مکمل های کادمیوم بر مقادیر قندخون مطالعه می شود. نتایج مطالعات موجود در زمینه اثر مکمل یاری کادمیوم بر مقادیر قند خون متناقض است. معمولاً این تفاوت ها ناشی از گوناگونی روش های آماری، نوع مکمل ها و جمعیت های مورد مطالعه است. بر اسا س مطالعه ای که تو سط محققین  دانشگاه Miami انجام شد، نشان داده شد که مکمل یاری کادمیوم بر مقایر قند خون ناشتای افراد سالم و دیابتی اثری ندارد. در این پژوهش از نوع متا آنالیز، 16 مطالعه در بین سال های 1985 تا 2012 مورد ارزیابی قرار گرفت. حدود 809 آزمودنی در دامنه سنی 36 تا 67 سال در مجموع این مطالعات ارزیابی شده بودند. مکمل های کادمیوم مورد استفاده در این مطالعات کادمیوم کلراید، کادمیوم پیکولینات، کادمیوم نیکوتینات، کادمیوم دینیکو  سیستئینات و مخمر کادمیوم بود. دوزهای کاربردی نیز در محدوده 200 تا 1000 میکرو گرم در روز بود. نتایج این مطالعه در journal Biological Trace Element Research به چاپ رسید. محققین در این مطالعه پیشنهاد کردند که برای روشن شدن اثر قطعی ( کاهش، افزایش یا بدون تغییر) مکمل یاری کادمیوم بر مقادیر قند خون نیاز به مطالعات بیشتری می باشد.
منبع:
Christopher H. Bailey. Improved Meta-Analytic Methods Show No Effect of Chromium Supplements on Fasting Glucose. Biological Trace Element Research, 2013.
 

نظرات بسته شده است.