آیا مکمل سویا در بهبود بیماری آسم مؤثر است؟

برخلاف مطالعات پیشین که پیشنهاد کردند بین دریافت سویا و بهبود بیماری آسم همبستگی وجود دارد، در یک پژوهش جدید نشان داده شد که مکمل های سویا اثر معناداری بر بهبود عملکرد ریوی بیماران مبتلا به آسم ندارند. در این مقاله محققین برای کنترل و مدیریت روند درمانی بیماری بیشتر بر اهمیت سلامت عمومی متمرکز شدند نه یک ماده غذایی خاص، علاوه بر این پیشنهاد کردند که در این زمینه مطالعات بیشتری با طراحی ویژه انجام شود. به بیان نویسنده مسئول این مقاله دکترLewis Smith؛ " این که شما چه می خورید بیشتر از خوردن یک ماده غذایی خاص اهمیت دارد، بهتر است سعی کنیم بر یک راهبرد منطقی تمرکز کنیم تا این که مکمل دریافت کنیم." مکمل های رژیم غذایی طیف گسترده ای را شامل می شوند که با هدف بهبود سلامتی و پیشگیری از بروز بیماری توصیه می شوند. با وجود این مدارک زیادی ار بخشی آن ها را تأیید نمی کنند. باوجود این، مدارکی در زمینه مکمل های ایزوفلاون سویا و اثر آن ها برعلایم گرگرفتگی  یائسگی یا بهبود استئوپروز وجود دارد. محققین در این مطالعه اثر مکمل سویا را در 386 فرد بالغ و همچنین کودکان 12 سال یا بیشتر که به آسم مبتلا بودند، بررسی کردند.آزمودنی ها در طول دوره 6 ماهه پژوهش به دو گروه تقسیم شدند؛ دارونما و گروهی که دوبار در هفته مکمل سویا می خوردند. یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که باوجود افزایش مقادیر ایزوفلاون جنیستئین ناشی از دریافت مکمل سویا بهبودی در زوند بیماری ایجاد نشد. یافته های حاصل از این مطالعه در Journal of the American Medical Association (JAMA)  منتشر شد.

منبع:


Lewis J. Smith, et al. Effect of a Soy Isoflavone Supplement on Lung Function and Clinical Outcomes in Patients With Poorly Controlled Asthma. JAMA, 2015
 

نظرات بسته شده است.