آیا منیزیم فشارخون را تنظیم می کند؟

درتحقیقی اطلاعات مربوط به 34 مطالعه بالینی که شامل 2028 شرکت کننده می شدند مورد بررسی قرار گرفت. محققان دریافتند در افرادی که به طور متوسط روزانه 368 میلی گرم منیزیم را به مدت 3 ماه دریافت می کردند، فشارخون سیستولیک  mmHg2 و فشارخون دیاستولیک mmHg 78/1 کاهش یافت.
همچنین مشاهده شد در بیمارانی که روزانه 300 میلی گرم منیزیم دریافت می کردند در مدت یک ماه میزان منیزیم خون بالاتر و میزان فشارخون پایین تر بود.
افزایش میزان منیزیم خون با بهبود جریان خون که به عنوان یک عامل مرتبط با کاهش فشارخون شناخته می شود در ارتباط بود.
82 درصد دوزهای مکمل منیزیم در این مطالعه برابر یا بیشتر از مقادیر توصیه شده برای بالغین بود. به اعتقاد انجمن قلب آمریکا دریافت منیزیم به عنوان مکمل ممکن است برای کنترل فشارخون ضروری نباشد. نتایج این مطالعه اهمیت دریافت یک رژیم غذایی سالم که فراهم کننده مقادیر توصیه شده منیزیم به عنوان یک راهکار جهت کنترل فشارخون است را نشان می دهد. مقدار 368 میلی گرم منیزیم در روز از طریق رژیم غذایی سالم قابل تامین است.
نتایج مطالعه حاضر همانند مطالعات گذشته نشان می دهد که اثرات ضد پرفشاری خون منیزیم ممکن است تنها در افراد مبتلا به کمبود منیزیم مشاهده شود. چنین شواهدی مشخص می کند که حفظ منیزیم در محدوده طبیعی می تواند به پیشگیری یا درمان پرفشاری خون کمک کند. در این مطالعه محققان مشاهده کردند مکمل منیزیم ممکن است تنها در افراد مبتلا به کمبود منیزیم فشارخون را کاهش دهد.
منبع:


Hypertension. 2016
 

نظرات بسته شده است.