آیا زمان شروع تغذیه تکمیلی بر بروز چاقی در کودکان موثر است؟

به منظور تعیین اثر زمان شروع تغذیه تکمیلی شیرخوار بر خطر بروز چاقی در سن 6 سالگی مطالعه ای توسط مرکز کنترل و پیشگیری بیماری ها (CDC) بر روی شیوه های تغذیه شیرخوار و با پیگیری 6 ساله انجام شد. در این مطالعه اثر تغذیه با شیر مادر و تغذیه با شیرخشک نیز مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا محققان 1181 کودک را مورد بررسی قرار دادند. سپس شانس بروز چاقی در سن 6 سالگی با توجه به زمان شروع تغذیه تکمیلی که به صورت قبل از 4 ماهگی، بین 4 تا 6 ماهگی و بعد از 6 ماهگی در نظر گرفته شده بود، بررسی شد. چاقی در کودکان به صورت نمایه توده بدنی (BMI) بالاتر یا مساوی صدک 95 و بر اساس نمودارهای رشد سال CDC 2000 تعریف شد.
نتایج نشان داد که شیوع چاقی در میان شرکت کنندگان 12 درصد بود. به طوریکه در سن 6 سالگی به ازای هر 10 کودک بیش از 1 کودک چاق وجود داشت اما زمان شروع تغذیه تکمیلی هیچ تاثیری در این امر نداشت. همچنین تغذیه با شیر مادر تغییری را در این رابطه ایجاد نکرد.
به گفته محققان نتایج مطالعات مختلف درباره این موضوع متناقض است. یافته های حاصل از برخی تحقیقات قبلی نشان داده است که شروع زود هنگام تغذیه تکمیلی شانس چاقی را در کودکان افزایش می دهد. بنابراین نیاز به انجام مطالعات بیشتر در مورد بروز چاقی قبل از سن 6 سالگی و تاثیرات متابولیکی ناشی از شروع زود هنگام تغذیه تکمیلی وجود دارد.

منبع :


Age at Introduction to Solid Foods and Child Obesity at 6 Years. Childhood Obesity, 2016
 

نظرات بسته شده است.