آیا روغن ماهی با اثرات منفی رژیم پرچرب مقابله می کند؟

رژیم غذایی پرچرب می تواند سبب بروز مشکلات سلامتی مانند چاقی، افزایش کلسترول خون و نیز مقاومت به انسولین شود. یک تیم تحقیقاتی در دانشگاه سائوپائولو برزیل تاثیر مکمل روغن ماهی را بر روی متابولیسم موش هایی که با یک رژیم غذایی پرچرب تغذیه شده بودند، بررسی کردند.
محققان 4 هفته قبل از شروع تغذیه موش ها با رژیم پرچرب شروع به دادن مکمل روغن ماهی به آن ها کردند. بعد از این مدت همراه با روغن ماهی رژیم غذایی پرچرب به موش ها داده شد. سپس نمونه چربی بدن مورد بررسی قرار گرفت. این نمونه ها با نمونه چربی موش هایی که همراه با رژیم غذایی پرچرب مکمل روغن ماهی دریافت نکرده بودند، مقایسه شد. عواملی مانند مقاومت به انسولین که بر روی متابولیسم تاثیر دارند و نیز رسوب چربی در قسمت های مختلف بدن اندازه گیری شدند.
نتایج نشان داد رژیم غذایی پرچرب سبب تغییر قابل توجه در جذب گلوکز و ترشح آدیپونکتین (میزان قند و تجزیه اسیدهای چرب را تنظیم می کند)، فاکتور نکروز دهنده تومور آلفا (سیتوکین موثر در التهاب)، اینترلوکین 6 (سیتوکین موثر در التهاب) و تجزیه چربی ها می شود. این تغییرات متابولیکی در موش هایی که مکمل روغن ماهی دریافت کرده بودند، مشاهده نشد. به عبارت دیگر، تاثیرات متابولیکی منفی ناشی از رژیم غذایی پرچرب توسط روغن ماهی خنثی شده بود.
به گفته محققان این نتایج بیانگر این نکته است که مکمل روغن ماهی می تواند به عنوان یک اقدام پیشگیرانه در برابر مقاومت به انسولین و چاقی مورد استفاده قرار گیرد. با این حال قبل از تائید یافته های فوق لازم است این بررسی مجدداً  بر روی انسان نیز انجام شود.
منبع:
Fish oil prevents changes induced by a high-fat diet on metabolism and adipokine secretion in mice subcutaneous and visceral adipocytes. The Journal of Physiology, 2016.

 

نظرات بسته شده است.