آمادگی بدنی با عملکرد مغزی و شناختی مرتبط است

 یافته های حاصل از یک مطالعه جدید نشان داد که آمادگی قلبی و تنفسی بر عملکرد مغزی و متعاقب آن بر ظرفیت شناختی افراد سالمند اثر دارد. به طور ویژه، محققین دریافتند که ناحیه ای در مغز که با عملکرد شناختی و انجام وظایف مرتبط است، همبستگی بالایی با میزان آمادگی قلبی و تنفسی دارد. فرآیند پیری با کاهش عملکرد شناختی شامل حافظه و سرعت تجزیه و تحلیل داده های مغزی همراه است. در حال حاضر محققین دریافتند که سطح بالای آمادگی قلبی و تنفسی افراد سالمند به عملکرد بهتر شناختی منجر می شود. این وضعیت به بهبود توانایی حل مشکل و قضاوت افراد سالمند کمک می کند. علاوه بر این، محققین دریافتند که آمادگی قلبی و تنفسی بالاتر موجب افزایش حجم در نواحی ویژه مغزی خواهد شد. به بیان دکتر Chelsea Wong نویسنده مسئول این مقاله؛ " مدارک پیشین نشان داد که بین آمادگی قلبی و تنفسی و عملکرد رفتاری افراد سالمند همبستگی وجود دارد." این رابطه در سایر مطالعات نیز ارزیابی شده است، با وجود این، همبستگی به سه عامل مورد نظر این پژوهش مورد توجه قرار نگرفته است." محققین در این مطالعه داده های مربوط به سطح آمادگی بدنی 128 آزمودنی را به همراه اسکن مغزی آن ها بررسی کردند. آزمودنی های مطالعه در دامنه سنی 80-59 سال قرار داشتند. محققین دریافتند که هرچقدر سطح آمادگی قلبی و تنفسی آزمودنی ها بیشتر بود، فعالیت نواحی ویژه ای از مغزی که با ظرفیت شناختی مرتبط بود نیز افزایش یافت. مقاله مرتبط با این مطالعه در مجله Frontiers in Aging Neuroscience منتشر شد.

منبع:


Chelsea N. Wong. et al. Brain activation during dual-task processing is associated with cardiorespiratory fitness and performance in older adults. Frontiers in Aging Neuroscience, 2015
 

نظرات بسته شده است.