آب چغندر مفید است یا خیر؟

ورزشکاران بر این باورند که نوشیدن آب چغندر قبل از فعالیت ورزشی می تواند جریان خون را افزایش دهد و موجب بهبود عملکرد ورزشی شود. آب ریشه چغندر قند غنی از نیترات است، از لحاظ نظری نیترات در بدن به اکسید نیتریت تبدیل می شود و موجب شل شدگی عروق خونی و افزایش جریان خون و در نتیجه کاهش فشار خون می گردد. برخی از ورزشکاران قدرتی و توانی با مصرف این قبیل از مکمل ها انتظار کاهش میزان خستگی عضلانی و به تأخیر انداختن آن در هنگام فعالیت های ورزشی تناوبی شدید را دارند. در حال حاضر، برخی از بیماران نیز از پزشک خود می پرسند؛  آیا خوردن آب ریشه چغندر قند می تواند فشار خون را کاهش دهد؟ بدین منظور، هدف اصلی این پژوهش حاضر،  ارزیابی اثرات آب ریشه چغندر قند بر رگ گشایی و نیز کاهش فشار خون بود. محققین جریان خون بازویی آزمودنی های سالم را در حالت استراحتی و پس از 6 نوع شدت فعالیت ورزشی، قبل و پس از خوردن آب ریشه چغندر ارزیابی کردند.  یافته ها نشان داد که آب ریشه چغندر قند در شرایط استراحتی می تواند موجب شل شدگی دیواره عروقی و در نتیجه کاهش کار قلب شود، ولی در هنگام فعالیت ورزشی این اثرات را ندارد. ورزشکاران استقامتی بر این باورند که خوردن مکمل های حاوی ریشه چغندر می تواند باعث افزایش جریان خون و متعاقب آن اکسیژن رسانی به عضله در هنگام تمرینات و مسابقه شود. با وجود این، نتایج  این مطالعه این اثرات را تأیید نکرد. یافته های حاصل از این مطالعه در Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism منتشر شد.  

منبع:


Jin-Kwang Kim, Acute dietary nitrate supplementation does not augment submaximal forearm exercise hyperemia in healthy young men. Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism, 2014.
 

نظرات بسته شده است.