آب چغندر استقامت هوازی را افزایش می دهد

یافته های حاصل از یک مطالعه نشان داد که نوشیدن منظم عصاره چغندر موجب افزایش ظرفیت استقامتی می شود. محققین گزارش کردند آزمودنی های سالمی که به مدت 15 روز و به طور منظم  در هنگام فعالیت ورزشی عصاره چغندر می خوردند فشار خون کمتر داشتند و عروق خونی شان در هنگام فعالت ورزشی و استراحت اتساع بیشتری داشت. آب یا عصاره چغندر یک منبع غنی از نیترات است. پس از تبدیل در بدن، نیترات می تواند عروق خونی را متسع و جریان خون را افزایش دهد، هر دوی این عوامل برای عملکرد ورزشی مهم و ضروری هستند. پیش از نشان داده شد که نوشیدن آب چغندر موجب کاهش فشار خون سیستولیک در هنگام فعالیت وزرشی شد. در این مطالعه نشان داده شد که با مصرف عصاره چغندر عروق خونی به راحتی متسع می شوند و قلب اکسیژن کمتری در هنگام فعالیت ورزشی مصرف می کند. به بیان محققین، یافته های این مطالعه پیشنهاد می کند که آب یا عصاره چغندر می تواند به عنوان یک مکمل رژیمی تغذیه ای دارویی برای بهبود انتقال اکسیژن به عضلات و کاهش بار کار قلبی در هنگام فعالیت ورزشی در نظر گرفته شود. محققین در ادامه افزودند: این وضعیت موجب طولانی تر شدن مدت زمان انجام فعالیت ورزشی در شدت مشابه و پیش از بروز خستگی خواهد شد. یافته های حاصل از این مطالعه در American Journal of Physiology – Regulatory, Integrative and Comparative Physiologyمنتشر شد.

منبع:


Jae-Seok Lee, et al. Effects of Chronic Dietary Nitrate Supplementation on the Hemodynamic Response to Dynamic Exercise. American Journal of Physiology – Regulatory, Integrative and Comparative Physiology, 2015
 

نظرات بسته شده است.